ایندو به تقدیر نامه ها و لوح های که دریافت کرده است افتخار می کند